Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1115 Dir.Gem.werken vraagt machtiging tot aankoop van 200.000 vlamovenstraatklinkers a 16,= per 1000 stuks "bij de H.V. My tot Verkoop van Waalsteen, N.V. te Doorn, zulks overeenkomstig over gelegde offerte. Bedoeld 1116 Hoofd.L.B.D. deelt mede, dat het noodzakelijk is de Commandopost van een electrische verwarming te voorzien. Hieromtrent is door hem advies ingewonnen bij den Ingenieur van de Inspectie Luchtbescherming te 's-Gravenhage, welk advies dd.24 Nov.'39 mede wordt overgelegd Beslote doen ve noemd i October Het in baar ge van een trokken 1117 DirGem.werken deelt mede, dat het uitbreiden en af werken der rioleering en bijplaatsen van trottoirbanden op den Schouten kampweg en Oude Utrecht scheweg (perc, III bestek 2 van 1939) zoover is ge vorderd, dat aan den aannemer G. Snijders 589,50 (eerste termijn) kan worden betaald. Tot uit mingsso 1118 E.Hof stee ,Vredehoj str.37, Alhier verzoekt toestemming tot het houden van een verloting ten bate van het algemeen belang van het onderwijs aan genoemde school. De Insp.v.Politie heeft hiertegen geen bezwaren. Gelet o geven b gevraag 1119 Dir.Gem.werken vraagt machtiging tot uitschrijving eener openbare verpachting van de vuilnisbelt voor het dienstjaar 1940, en goedkeuring van de desbetreffende voorwaarden. De Dire ting ui te 10 u 1120 B.V.Centr.Slacht plaats te Soest gaat accoord met de verhuur van ruimten in de Centrale Slachtplaats tot en met 31 Dec.1944. Beslote: en te d 1121 Ver.v.Ned.Gemeen ten, den Haag vestigt de aandacht op de onzeker heid welke bestaat ten aanzien van de aansprakelijkheid voor de admi nistratie der kostwinnersvergoeding en geeft in overweging zich hierom trent volledige zekerheid te ver schaffen. Beslote vraag t ten ver polisvo 9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 769