V' vJ\- Bedoelde machtiging wordt verleend, Besloten wordt de Commandopost alsnog electrisch te - doen verwarmen. De daarvoor benoodigde credieten, ge- $$ij. noemd in het rapport van den Dir.v.Gem.werken dd.27 October 1938, no.1013, worden beschikbaar gesteld. Het in de vergadering van 21 November 1939 beschik baar gestelde crediet ad 18,= voor het aanbrengen van een stopcontact wordt in verband hiermede inge trokken. Tot uitbetaling van den eersten termijn der aanne mingssom groot 589,50 wordt besloten. Gelet op de nadere motiveering van het verzoek, ge geven bij schrijven van 21 dezer, wordt besloten de i h es/2s-& gevraagde toestemming te verleenen. De Directeur wordt gemachtigd de openbare verpach ting uit te schrijven ten Maandag 11 December 1939 te 10 uur voormiddag. Besloten wordt spoedig het contract samen te stellen en te doen teekenen. V 1 è\hLi Besloten wordt de N.V.Incassobank te Amsterdam de Wf vraag te stellen of de risico door de bij haar geslo ten verzekering gedekt is, indien zulks niet uit de polisvoorwaarden is te lezen. W\.YlÏÏ<j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 770