Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1122 N.V.E•damsche Hyp bank voor Neder land te R'dam bericht, naar aanleiding van het schrij. ven van B.en W. dd.18 November 1939, inzake het verleenen van een bijdrage ad 50,= in de extra verrichte werk zaamheden verbonden aan den grondaf- stand vóór perceel Burg.Grothestr.38 Besloten vestigei de afst? 1123 Dir.Gem.werken bericht naar aanleiding van de desbe treffende kennisgeving dd.10 November 1939 over de ingebruikneming van het perceel F no.803 door de militairen. Kennis g< 1124 W11 lamKerkstr 53, Soest vraagt toestemming om: a. op perceel sectie C no.2420, gele gen aan de Birkstraateen enkel woonhuis op te richten tot op een afstand van 1 meter van de rechter zijscheiding; b. in den linkerzijgevel van het te bouwen woonhuis 2 lichtkozijnen, elk groot maximaal één M2aan te brengen. Door den Dir.v.Gem.werken wordt ten aanzien van punt a gunstig en ten aan zien van punt b aTwijzend advies uit gebracht Conform de rechl den. 1125 Commandant III- 15 R.A. bericht in antwoord op het schrijven dd.16 November j.1., dat op de dagen, dat het gymnastieklokaal te Soester- berg door de militairen wordt gebruikt, de verlichting en verwarming voor re kening van het Rijk wordt genomen. In dien het lokaal gebruikt wordt, wordt hiervan kennis gegeven. Beslote] vragen, gen of genoegei op voore 1126 Dir.Gem.werken deelt mede, dat door G.M.Kooy, Middel- wijkstr.38, te Soest, geen gevolg is gegeven aan de tot hem gerichte aan schrijving dd.6 November 1939 inzake het sloopen van een zonder vergunning opgerichte schuur. Met inac beslot ei kosten t 1127 Voorzitter stelt de vraag of H.Hoedemakeronder wijzer te Amersfoort ingaande 1 Janu ari a.s. moet worden benoemd als tijde: lijk onderwijzer aan de openbare Ulo school. De heer Hoedemaker, die intus- schen solliciteerende jLa^naar een vast* betrekking, is in het bezit der navol'! gende bijakten: Pransch (M.O.), En- gelsch (1.0.) en Wiskunde. Beslotei B.en W. tot tijc aan te maker a]

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 771