BESLISSING Besloten wordt de ontvangst van het schrijven te be- \j» vestigen en daarbij te verzoeken zoo spoedig mogelijk de afstandsverklaring te willen teekenen. h Afdeelinq Aanmerkingen Kenni s genomen V Mm Conform het advies wordt besloten. Echter zal ook in JA de rechterzijgevel het maken van ramen worden verbo- r den. ten ;n aan uit- Besloten wordt verduidelijking van het schrijven te vragen. O.m. zal beantwoord moeten worden op de vra- gen of met de normen welke voor de huur zijn gesteld genoegen wordt genomen, en of het gymnastieklokaal op vooraf te regelen tijdstippen zal worden gebruikt. Met inachtneming van de wettelijke voorschriften wordt V JU besloten het werk van gemeentewege uit te voeren op kosten van den overtreder. Besloten wordt aan H.Hoedemaker mede te deelen, dat B.en W. voornemens zijn dezen ingaande 1 Januari a.s tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare Uloschool aan te stellen. Gevraagd zal worden of de heer Hoede- maker alsdan in functie kan treden. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 772