Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1128 1129 1130 1131 1132 Weth.Gasille Chr.v.GrolSecr KatVolksparti j Ruys Handelsver, N.y. Voorzitter Dir.Gem.werken vestigt er de aandacht op, dat bij raadsbesluit van 26 Juli 1939» 1e afd. no.2463 is bepaald, dat de gemeente woningen gemerkt als Birkstraat no.6 en 8 in de maand December 1939 zoo spoe dig mogelijk zullen worden afgebroken. In verband daarmede wordt de vraag ge steld of de woningen reeds zijn ont ruimd en of aan Gem.werken voor de af braak nog nadere opdrachten moeten won den gegeven. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte. De opbrengst van deze in zameling zal worden besteed voor het houden van een Kerstfeest voor de be hoeftige leden dier/martij. De Insp.v.Politie heeft hiertegen geen bezwaar mits de inzameling uitsluitend gehouden wordt bij geloofsgenooten. biedt een tweetal stalen kasten aan, eventueel te leveren in 1939 en te vol doen in 1939 en 1940. Indien het benoo- digde crediet op de begrooting 1940 niet mocht worden goedgekeurd, is zij bereid de 2e kast terug te nemen. stelt aan de orde de benoeming van een adj.commies aan de afdeeling sociale zaken ter secretarie. Achtereenvolgens worden in de vergade ring van het college toegelaten de heeren: J.Schut te Wormerveer, L.W.H.van Ooyen te Budel, R.Kcgk» te Gieten, J.A.G.Bode- witz, te Ambt-Hardenberg en C.M.v.d. Linde, te St.Annaland. biedt ter behandeling aan een verzoek o bouwvergunning, vergezeld van de noodi ge teekeningen en adviezen. Beslote: advies De toes" de dat geloof Si ^eslote; ze,dat x gegaan, Met alg< aan de i heer Goj secretax De benof mogeli j] komstig ongehuwd gingen t van 8/ onder di gingen Gelet O] 28 Novei n 0.1/16;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 773