rzoek o noodi- BESLISSING Afdeelmg Aanmerkingen L3 3 afd. rte- 10 .6 do spoe roken, ig ge- Dnt- le af- 3n wor- len van sze in- het 3 be- i geen li t end 3n. aan, be vol- benoo- 940 niet bereid an een Lale rgade- ie Ooyen j.Bode- v.d. Besloten wordt omtrent het afbreken der woningen het advies in te winnen van den Dir.v.Gem.werken. De toestemming wordt verleend echter onder voorwaar de dat de inzameling uitsluitend beperkt blijft bij geloofsgenooten. ^esloten wordt het schrijven te toevestigen, ten bewij ze,dat met de voorgestelde regeling accoord wordt gegaan. Met algemeene stemmen wordt benoemd tot adj.commies aan de afdeeling sociale zaken ter secretarie de heer Cornelis Marinus van der Linde, ambtenaar ter secretarie te Sint-Annaland De benoeming "gaat na geneeskundige goedkeuring zoo mogelijk in op 1 Januari 1940 op een salaris overeer komstig de salarisverordening van 1050,= min./95>= ongehuwdenaftrek en met veertien periodieke verhoo gingen van 85,= en twee periodieke verhoogingen van 84,= tot een maximum van 2580,= per jaar, onder directe toekenning van drie periodieke verhoo gingen van 83,= mitsdien 1204,=. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd, 28 November 1959 no.140 wordt besloten de aanvrage no.1/1645 in "te willigen. V>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 774