Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1133 Ned.Heide My te Arnhem verzoekt een voorschot ad 600,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voe ren werkzaamheden verbonden aan het egaliseeren en verharden van wegber men. 1134 J.M.0'Breen,arts te Huis ter Heide deelt mede, dat de kantonnier L.Berg deze week wegens ziekte nog niet in staat is te werken. 1135 Sergeant J.H.Hage- bouw verzoekt vrijstelling vermakelijk heidsbelasting voor een voorstelling op Zaterdag 2 December a.s. 1136 B.en W. van Amers foort verzoeken mede te deelen of toestem ming wordt verleend, dat Gerrit G. Recourt, die op 7 Juni 1939 naar Soest Steenhoffstraat 77 is verhuisd de openbare Uloschool te Amersfoort mag blijven bezoeken. 1137 A.v.Beek, Oude Utr.weg 58 vraagt toestemming tot het maken van een inrit voor zijn perceel. De Dir.v.Gem.werken adviseert op dit verzoek afwijzend te beschikken. 1138 BirGem.werken brengt rapport uit omtrent de verwar ming der brandweergarage. Door den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest wordt eveneens terzake ad vies uitgebracht. 1139 Best.Ver.tot bestr T.B.C.te Soest vraagt een bijdrage van 170,40 in de kosten van verpleging van Mej.M. J.Vervat, in het sanatorium Zonne gloren, gedurende het tijdvak van 17 Oct-1 Jan.1940. 1140 C.Keg's Groothan del N.V.Zaandam verzoekt aan Kuypers Automobielen- bedrijf N.V., een bedrag van 7,50 uit te betalen voor het uit den berm trekken van een harer auto's aan den Klaarwaterweg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 777