V im. H"- te ar voe- het gber- .Berg t in j Ic- Hing stem- C. c auisd oort a van d dit srwar ien Iweer ad- in i.M. Le- m in- '•50 berm l den Afdeeling Aanmerking BESLISSING Een voorschot ad 600,= wordt toegestaan. Een aansluitend ziekteverlof van veertien dagen of zooveel korter als zal noodig zijn, wordt toegestaan. ^j/Q Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Het verzoek wordt afgewezen. cJ, J Het verzoek wordt afgewezen. Aan adressant zal echter worden medegedeeld dat het voornemen bestaat de Oude Utrechtscheweg ter plaatse te vernieuwen. Alsdan zal het euvel ten gevolge dier vêrnieuwing worden vermin- derd Besloten wordt aan den Dir.Gem.werken opdracht te ver- strekken het College van advies te dienen omtrent pro- y jectiekosten van een eenvoudige Centrale verwarming van de brandweergarage met nevenlokaal alsmede de garage van gem.werken. Besloten wordt van gemeentewege een bijdrage te ver- t? cJ\- leenen van uitgaande van eene bijdrage^ van a - A den vader van paitente van tien gulden per maand en onder voorwaarde *<fat de uitkeering ad 7,04 per maan<jl van de R.V.B.eveneens zal strekken tot bestrijding der kosten. Aangezien de gemeente aansprakelijk is wordt besloten de kosten ad 7,50 voor rekening der gemeente te nemen. As IK V b

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 778