Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1141 1142 1143 1144 F.Korvemaker,Maj Leger des Heils, Baarn Ged.Staten van Utrecht Louise Boldingh Soest F.Bult en B.en W, van Aalten 1145 Afd.Financien 1146 Ged.Staten 1147 Insp.Dir.Belas tingen, Baarn Korte i n h o u verzoekt toestemming tot het houden der jaarlijksche kerstcollecte op 15, 18, 19 en 20 December a.s. De Insp.v. politie heeft geen bezwaar. antwoorden op brief van 28 October 193 4e afd.nr.5520, betreffende beveiligin, van het gemeentelijk bezit aan waarde papieren en kasgeld ingeval van oorlog verzoekt haar in een administratieve functie bij de gemeente te willen aan stellen. F.Bult verzoekt ontslag als adjunct commies aan de afd.financiën der se cretarie in verband met zijn benoeming tot commies ter secretarie van Aalten, B.en W.van Aalten verzoeken van den geldenden ontslagtermijn van 2 maanden te willen afwijken en het ontslag bijv op 1 Januari 1940 te doen ingaan. zendt ter beoordeeling in een antwoorc op een brief van Gedeputeerde Staten van 5 September 1959 om inlichtingen over de geldelijke gevolgen van de plaatsing der gemeente in de 5e klasse voor de heffing der personeele belas ting. deelen mede het resultaat van het over leg met de begrootingscommissie inzake de gemeentebegrooting van Soest voor den dienst 1959. Het tekort zal naar de meening van de commissie moeten worden teruggebracht tot 58.000,=, ongeacht de bezuini gingen op de volgnos.525, 526 en 59"1 zendt opgaaf van de zuivere opbrengst over het boekingstijdvak 1938/59 van de opcenten op de gem.fondsbelasting en de vermogensbelasting en van de uit keeringen per aangeslagene uit het Gemeentefonds en het Werkloosheidssuïk sidiefonds De toes Kennis^ Beslot* vacatur voorkoü belang* Beslot* tarie n uit der Met de eeniger Beslote woorden bijlage Kennisg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 779