Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 146 147 148 Directeur Gemeen telijke Technische Dienst Botterdam. Secretaris Hoofd van den Lucht be s che rmings dienst iviljoens achter den steenen muur staande in de buitenplaats, geen be zwaar zal bestaan. verzoekt te mogen vernemen of het Col lege bereid is om den heer Kraaijen- brink in staat te stellen binnenkort met zijn nieuwe werkzaamheden in Bot terdam aan te vangen. Hij schrijven van $1 Januari 19J9 wordt door den heer Kraaijenbrink zijn benoe ming te Botterdam medegedeeld, alsme de dat hij met ingang van 1 Maart 19J9 de voorloopig met het College aange gane overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en het geven van adviezen inzake beplantingen opzegt. legt een rapport over, waarin hij me dedeelt waarom geen toezicht door den architect Brouwer op het scnilder- werk der woningcomplexen Soest I en Soesterberg II is uitgeoefend. zendt een schrijven inzake plaatsing van brandkranen. In een bespreking tusschen wethouder de Bruijn, de Secretaris, het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst en denheer Beuder vertegenwoordiger der Waterleiding Mij. op j>0 Januari 19py is als volgt overeengekomen. Voor Soest zullen noodig zijn 18 kra nen en voor Soesterberg 10 kranen, to taal 2ö. De Waterleiding Mij. zal een nieuwe begrooting aan het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst zenden gesplitst als volgt: 1e. aanleg der kranen met inbegrip van grondwerk; 2e. aanleg zonder graafwerk. Jitgegaan werd van de veronder stellis dat de gemeente het graafwerk zelf zo kunnen laten verrichten. Het hoofd va den luchtbeschermingsdienst vraagt machtiging aan den Inspecteur de vol gende regeling voor te dragen. Er woi den voor Bijksreuening 28 kranen aange legd. De kosten daarvan worden in b.v 5 jaren door de gemeente aan het rijk terug betaald, aangezien ook de gemee te van de brandkranen nut zal hebberi' De totaalkosten zullen j^/.20G0,= be- loopen zijnde voor de gemeente ƒ.400 per jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 77