y-M- Ml kw.ski Hf op. 133 iWi.y&lfó /W. M. 'Uden op 15, rnsp.v. Aideeling Aanmerkingen De toestemming wordt verleend. iber 193! -eiligin waarde- oorlog Kenni sgenomen itieve .en aan- Besloten wordt adressante te berichten dat thans geen ue vacature ter gemeentesecretarie bestaat, doch dat in voorkomende gevallen van tijdelijken aard met hare j}i)l belangen zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden. !unct- sr se- inoeming Aalten. i den maanden ag bijv .n. Besloten wordt aan F.Bult, adjunct commies ter secre- i/*! tarie met ingang van 15 Januari a.s. eervol ontslag uit den dienst te verleenen. mtwoord Itaten ingen l de i klasse belas- Met de ontwerp brief kan de vergadering zich ver eenigen. .et ovei* inzakd voor van de bracht uini- n 591 rengst 9 van .sting de uit het idssubJ Besloten wordt het College van de Ged.Staten te ant woorden conform het ontwerp schrijven hiernevens als bijlage gevoegd. Kennisgenomen. y? aU.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 780