1148 1149 1150 1151 1152 Gem.secretaris Dir.Gem.werken F.A.Mud,adj.com mies b/h Gasbedrijf Best.der Stichting tot Beheer v/h Soester Natuurbad Voorzitter adviseert, naar aanleiding van een met de Armbesturen in deze gemeente gevoer de bespreking, den Raad voor te stellen den termijn van ontruiming van de per- ceelen Driftje 3 en 7 alsmede Verl.Ko- lonieweg 8 en 14, te verlengen tot 1 Mei 1940. zendt een plan met kostenberekening inzake stichting van een beerkelder, waarvan de kosten worden begroot op 7.900,=. vraagtin verband met de benoeming var den heer F.Bult adj.commies aan de afd Financiën, tot commies ter secretarie der gemeente Aalten, te worden overge plaatst naar de afd.Financiën. biedt ter goedkeuring aan de begrootinj voor het exploitatiejaar 1940. stelt de vraag welke huur van het Rijk moet worden gevraagd voor de ingebruik neming van de openbare scholen door de militairen. Een rapport van de Afd. Onderwijs waarin eenige gegevens uit andere gemeenten zijn vermeld, is bijge voegd Beslote stellen Van het Beslote heer F., zoldigi: zou gen Financi De gevr Beslote: stellen op 30 meente ning nei beschad: Voorts i bi jzond<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 781