ofr- 4* BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen een met gevoer. steller le per- srl.Ko- bot 1 ling Lder b op ning var de afd, etarie Dverge- grootinj ït Rijk gebruik- ioor de Ifd 3 uit -s bijge Besloten wordt conform het advies den Raad voor te stellen den termijn te verlengen tot 1 Mei 1940. Van het plan zal geen gebruik worden gemaakt. Besloten wordt met ingang van 15 Januari 1940 de heer F.A.Mud, in gelijke rang en tegen dezelfde be zoldiging als welke hij alsdan bij het Gasbedrijf zou genieten, over te plaatsen naar de afdeeling Financiën. De gevraagde goedkeuring wordt verleend. Besloten wordt aan de Militaire Autoriteiten voor te stellen de vergoeding voor de o.l.scholen te bepaler °P 30,= per lokaal en per maand. Daarbij zal de ge meente de normale onderhoudskosten voor hare reke ning nemen, terwijl de kosten van herstelling wegens beschadiging voor rekening van het Rijk zullen zijn Voorts zal worden voorgesteld ten aanzien van de bijzondere scholen een zelfde gedragslijn te volgen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 782