Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1153 1154 N.V.Buitenlandsche Trust-My, Amsterdam 1155 Kerkvoogdij Ned. Herv.Gemeente Gemeentesecretaris 1156 Voorzitter 1157 T.Blom,Wakkeren- dijk 57, Eemnes deelt mede van meening te zijn, dat het z.g.Angelus-klokje door een fout of vergissing in het bezit van de burgerlijke gemeente is geraakt, en verzoekt bedoeld klokje, hetwelk in bruikleen is gegeven ter plaatsing in het torentje van haar wijkgebouw te Hees, aan haar blijvend af te staan. biedt aan een geldleening te verstrek ken groot 168.500,= tegen een rente van 4 3/8 a pari, te storten op 1 Maart 1940. De afd.Financiën adviseert aan de ge}d geefster te vragen of zij bereid is de in concept-overgelegde voorwaardeiji aan te vullen en wel onder voorwaard' 3 met het navolgende: "dat vóór 1 Maart 1943 zonder bijbe taling van 1 io boete tot extra-aflos sing kan worden overgegaan bij het totstandkomen van een wet tot heffing van belastingen van kapitaal en/of rentebetalingen" stelt de vraag of het noodig is over te gaan tot intrekking van het bij besluit van 23 Mei 1939, 1e afd.no. 2003 aan J.Mensink verleend verlof B voor de benedenlocaliteiten van het perceel Amersfoortschestr.no.21 waarin het S.K.Militair Tehuis tijde lijk is gevestigd. deelt mede, dat voor het jaar 1940 een regeling zal dienen te worden ge troffen ten aanzien van de verdeeling van het benoodigde drukwerk voor de gemeentesecretarie en de overige tak ken van dienst. verzoekt spoedig antwoord op zijn adre dd.Maart j.1. omtrent een aan J.Oly- slager te geven schadevergoeding in verband met de gerezen kwestie betrei fende aanleg van het 1e Heeserlaantje Beslot klokje stuur van 10 de, dal Kerkget bouw ge deeld meenin£ eigende dient t Conforu beslote is ont"v deze ag Aan der ling wo afstand Daarbij bruik d B nog s lijken d Milit ai zocht z met de litair Beslote 1940 we vestigd merking Flectr Nieuwe van den Aan den een reg Beslote in te g,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 785