v Ja U V BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. Besloten wordt den Raad voor te stellen het "Angelus- /j_ klokje" wederom in bruikleen te geven aan het Kerkbe- M stuur der Ned.Herv.Gemeente te Soest voor den tijd 'Vi' van 10 jaren, ingaande 1 Januari 1940, onder voorwaar de, dat bedoeld klokje geplaatst blijft op het nieuwe Kerkgebouw te Hees en voor de diensten in dat kerkge bouw gebruikt zal worden. Voorts zal worden medege deeld, dat de door de Kerkvoogdij naar voren gebrachte meening niet kan worden gedeeld en dat het klokje in eigendom van de gemeente behoort en als zoodanig ook dient te blijven. Conform het advies van de afdeeling Financiën wordt 1 <xM. besloten, terwijl zoodra terzake een gunstig antwoord is ontvangen aan den Raad zal worden voorgesteld van deze aanbieding gebruik te maken. Aan den Majoor-Aalmoezenier van Straelen zal mededee- ling worden gedaan van de ter secretarie berustende afstandsverklaring, gedagteekening 1 November 1939. Daarbij zal worden opgemerkt, dat voorshands geen ge bruik daarvan zal worden gemaakt, doch dat het verlof B nog steeds beschouwd wordt als een verlof van tijde- lijken duur, in verband met de huisvesting van het R.K» Militair Tehuis in het perceel Amersf.straat 21. Ver zocht zal v/orden mede te deelen hoe het thans staat met de plannen inzake den bouw van een nieuw R.K. Mi litair Tehuis te Soesterberg. Besloten wordt het benoodigde drukwerk voor het jaar 1940 weder te verdeelen over de in deze gemeente ge vestigde drukkerijen. Hiervoor komen alsdan in aan merking: Drukkerij Smit N.V., - N.V.Eerste Soester Electr .Drukkerij - Drukkerij de Bruin - Drukkerij de Nieuwe Soester en Drukkerij "De Horizon". De drukkerij van den heer Alders zal nog niet worden ingeschakeld. Aan den gemeente-secretaris wordt opgedragen terzake een regeling te treffen. Besloten wordt op deze aangelegenheid voorloopig niet in te gaan. Vllfbü I (X/,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 786