Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1 158 Dir.Gem.werken doet naar aanleiding van de desbetref fende kennisgeving dd.7 November 1939 een teekening toekomen, waarop de in- gebruik genomen perceelen D no.2232 en 2679 zijn aangegeven. Nadere aan duiding van de plaats ontbreekt. Kennisg waarop deeling alsmede is, dat geen me Voorts zocht n ciëele 1159 Dir .Gfem. werken bericht omtrent het verzoek van het R.K.Kerkbestuur van de Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen inzake aanschaf fing van nieuwe gordijnen voor de Mariaschool. Aangezien de gordijnen to taal versleten zijn, v/ordt geadviseerd de gevraagde medewerking te verleenen. Opgemerkt wordtdat voor de openbare scholen een goedkoopere doch minder soliede kwaliteit wordt gebruikt. Weth.Ge de Marl noodige zal wor te verl 1 160 G.H.Assink, Soest deelt mede, dat hij gedurende de maand November geene inkomsten heeft genoten. Beslote 1 161 Mej.A.C.v.d,Gies sen verzoekt verlenging van het aan haar verleend ziekteverlof. Het ver maand 1162 Ged.Staten deelen mede, dat ingevolge de Verdee- lingsverordening Tertiaire Wegen deze gemeente over 1937 een bedrag van 7.920,74 zal ontvangen wegens bijdragf in de kosten van onderhoud en verbete-| ring van den weg Soest-Soesterberg. Toepassing is gegeven aan art.4, 2e lid, der verordening zoodat niet de rente en aflossing van de kosten van verbetering bij de berekening der bij drage in aanmerking worden genomen, doch de annuiteit terzake. Kennisg 1163 Ged .Staten deelen mede, dat over 1938 een voor schot is verleend van 6.000,= op de bijdrage in de kosten van onderhoud en verbetering van den weg Soest-SoesterH berg. Kenuisg' 1164 Ged.Staten herinneren aan inzending van een ra ming van uitgaven over 1940 terzake van de bij de gemeente in onderhoud zijnde tertiaire wegen. In verbi Staten 1 kosten Tertiaii ber 193c 1940 da£ wordt b<

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 787