.fai V? &fiï. Afdeeling Aanmerkinge Detref- 1939 ie in- 5232 aan- )- Kennisgenomen. Het College ziet een lijst tegemoet waarop zijn vermeld alle tot op heden ontvangen mede- deelingen van in gebruik genomen gemeente-eigendommen, alsmede van de gemeente-eigendommen waarvan bekend is, dat zij in gebruik zijn genomen, doch waarvan geen mededeeling aan het College is gedaan. Voorts zal aan den betreffenden commandant worden ver zocht mede te deelen, hoe hij zich voorstelt de finan- ciëele zijde dezer aangelegenheid te regelen. het Maria ;haf- ie ïen to- riseerd Leenen. snbare ïd er b. e maand genoten. haar erdee- ti deze an bijdragf erbete-| erg. 2e t de n van er bij- men, voor op de houd en oester- n ra- zake houd Y/eth.Gasille zal zich met den Gemeente-secretaris naar ^,/j- de Mariaschool begeven, teneinde aldaar het eventueel n noodige overleg te doen plaats hebben. Aan den Raad zal worden voorgesteld de terzake noodige medewerking te verleenen. Besloten wordt het wachtgeld beschikbaar te stellen. Het verleende ziekteverlof wordt verlengd met één maand, zulks te rekenen vanaf 4 December 1939. Kennisgenomen. iyV<A.VJ I yytn Kenni sgenomen yv\ In verband met de omstandigheid, dat de Gedeputeerde Staten blijkens hun brief van 21 November 1939 op de kosten van verbetering art.4, 2e lid der Verordening Tertiaire wegen hebben toegepast en in de op 10 Novem ber 1939 reeds ingezonden raming van uitgaven over 1940 daarmede geen rekening is gehouden kvmaen worden wordt besloten terzake een nieuwe opgave m te zenden </*r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 788