Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1165 Dir.Gem.werken doet mededeelingen over de tewerkstel ling van gesteunden door Maatschappe lijk Hulpbetoon. Kennis 1166 Dir.Gem.werken zendt bericht omtrent verhuur der mo torwals aan de Militaire Overheid. Beslot van 1167 Commandant I-II- 18 R.I. bericht omtrent de geconstateerde ge breken in den waterafvoer in de o.l. school aan de Beetzlaan. Verzocht wordt in een en ander voorzieningen te treffen. De Dir.v.Gem.werken brengt terzake rapport uit. Van de arbeid* te voe] tegemo* ningen 1168 Dir.Gem.werken deelt mede, dat door J.v.d.Veer, geen gevolg is gegeven aan de tot hem ge richte aanschrijving dd.9 Nov-r'39, in zake het verhoogen van de afvoerpijp van den oven zijner bakkerij. Weth.Hi loop VS Aan Bon week va is geko 1169 C ommand ant 1 -II- 18 R.I. bericht naar aanleiding van het schrij ven dd.22 November j.1., 1e afd.no. 3735 inzake het aanbrengen van eenige lichtpunten in de openbare school aan de Beetzlaan. Aan den zal wor komstig 1170 Dir .Gem.v/erken deelt mede, dat door J.de Ridder, Schoolweg 6 a, te Soesterberg, zonder vergunning een aanvang is gemaakt met de oprichting van een loods op perceel sectie E no.2217. Geadviseerd wordt aan De Ridder een aanschrijving te zer( den om hetgeen zonder vergunning is opgericht te sloopen. Aan de sloopen 1171 Dir .Gem.werken zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd.21 Nov. 1939, no.3815, inzake uitbreiding der straatverlichting Kermisg* 1172 NVArnhems che Waterleiding My te Utrecht vraagt medewerking te verleenen om in het in voorbereiding zijnde uitbrei dingsplan het perceel sectie E no.205f gelegen aan de Amersf.straatde be stemming te geven van "Waterleiding", teneinde daarop te gelegener tijd een kleine watertoren te kunnen bouwen. De Dir.v.Gem.werken brengt terzake advies uit In begir medeweri dere zoi zulks me in die c I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 789