v Sl? luur 5een be- Col-I rt het raaijen- menkort in Bot- 9 wordt jn benoe- i, alsme- lart 1959 i aange- rrichten ?n van opzegt 1 hij me ioor den Llder- 51 I en i. aatsing athouder hoofd ist en Lger der ri 1959 1Ö kra- ranen, toj zal een ofd van zenden begrip erstelliflï k zelf zo» hoofd va| vraagt r de vol- n. Br won nen aangel en in bv> het rijk de ge me el 1 hebben* 000,= be- e ƒ.400 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het schrijven van den Directeur en den heer Kraaijen- brink, dat tegen 1 Maart de voorloopige overeenkomst., wordt opgezegd, is voor het Ooilege aanleiding aan den Directeur te berichten, dat goedgevonden wordt, dat de heer Hraaijenbrink zich gedurende de maand Fe bruari a.s. twee dagen per week ter beschikking van de gemeente Botterdam stelt, onder voorwaarde, dat de gemeente Soest het recht heeft om na 1 Maart a.sj de genoten vrije dagen van den heer Kraaijenbrink voor werkzaamheden in Soest op te eischen, indien daartoe alsnog aanleiding mocht bestaan, doordat in de vaca ture niet tijdig is kunnen worden voorzien. Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te vragen, of door of namens hem hierop al of niet toe zicht is uitgeoefend. Besloten wordt het hoofd van den Luchtbeschermings dienst te machtigen, zich in verbinding te stellen met den Inspecteur voor de Luchtbescherming en hem mede te deelen, dat net College in beginsel bereid is de door het Bijk te maken kosten b.v. binnen 5 jaar terug te betalen. \9 r as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 78