y Jy V i". V BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. rkstel- happe- er mo- id de ge- o 1 ht ngen te ake geen m ge- 39, in- rpijp schrij- .no eenlge ol aan r zonder kt met percee ordt te zeU g is van 1 Nov. ng der om in brei- no .205^ e be ding" jd een wen. ake Kennisgenomen. Besloten wordt terzake een declaratie in te zenden van 37,= bij den Commandant 111-18 R.I. Van de mededeeling van den Dir.v.Gem.werken, dat een w arbeider van Gem.werken bezig is om herstellingen uit te voeren, wordt kennisgenomen. Ben rapport wordt tegemoet gezien omtrent de eventueele verdere voorzie ningen welke aldaar zullen moeten worden getroffen. Weth.Hilhorst deelt mede, dat Van der Veer in den loop van deze week een en ander in orde zal brengen, Aan Bouw- en Woningtoezicht wordt opgedragen in de week van 11-17 December na te gaan of zulks gereed is gekomen. Aan den vertegenwoordiger van de P.U.E.M., alhier, zal worden gevraagd of de installatie thans overeen komstig de voorschriften is tot stand gebracht. Aan de Ridder zal een aanschrijving om de loods te sloopen, worden gezonden. IA flii- 5^0/ Ke nni s ge nome n In beginsel bestaat geen bezwaar om de gevraagde j L medewerking te verleenen, mits de Maatschappij - bijzon dere zorg zal besteden aan den vorm van den toren, zulks met het oog op het behoud van het natuurschoon in die omgeving. U<-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 790