Volg- j num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n h o u 1173 1174 1175 1176 G-as commissie Gascommissie Afd.Financiën DirGem.werken deelt mede op 30 November 1939» tijdens een gehouden vergadering, te hebben geconstateerd, dat de meterteller een verbruik van gas, over het verstreken gedeelte van het jaar 1939, aangaf van| 1.000.000 M3. deelt mede, de gasbegrooting 1940 te hebben onderzocht en adviseert den Raad deze begrooting ter vaststelling aan te bieden. biedt ter beoordeeling aan ontwerp nota van aanbieding gemeentebegrootingl 1940. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen! I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 791