Bespreking in B.en W. dd,5 December 1939. Teneinde ingelicht te worden omtrent den gang der werkzaamheden aan de afd.Bouw- en Woningtoezicht bij Gemeentewerken, komt de Inspecteur van Bouw» en Woning toezicht de heer van Noessel in de vergadering. De Voor zitter stelt de vraag, welke werkzaamheden te verrich ten vallen en voor welke werkzaamheden hulp noodig is. De heer van Noesel verwijst omtrent de werkzaamhe den naar het desbetreffend rapport, regelende de werk zaamheden op Openbare Werken. De afdeeling Bouwtoezicht zou inderdaad door hem alleen kunnen worden bijgehouden nu tengevolge van de bijzondere tijdsomstandigheden de bouwnijverheid verminderc is De Voorzitter merkt op dat het Bouwtoezicht door den heer van Noesel zou kunnen worden uitgeoefend, doch dan is er personeel tekort voor andere werkzaamheden. Wethouder Gasille zegtidat de heer Dorlas thans werkzaamheden verricht o.a.bouw van den Commandopost, welke feitelijk door den Directeur moeten worden gedaan: Spreker is van meening dat er iemand moet komen, die de heer Tillemans vervangt. De heer van Noesel vindt het niet noodig er een vreemde in te halen. Wethouder Hilhorst zegt, dat om de zaak heen ge praat wordt. We merken dat Dorlas niet gemist kan wor den en willen een ander persoon oproepen. Dit is een ge zin binnen halen, dat later weer weg moet. Naar de mee ning van den Y/ethouder moet Dorlas zich beperken tot de verdeelde werkzaamheden. Op de vraag van den Voorzitter aan den heer van Noesel of hij Dorlas kan gebruiken, wanneer hij weer wordt aangenomen, antwoordt de heer van Noesel dat hij Dorlas niet de geheele week kan gebruiken, omdat hij niet geschikt is voor grondbedrijf en uitbreidingsplan. Drie dagen zouden voldoende zijn. De Secretaris wijst op de achterstand in verband met voorbereidingen van zaken, het uitbreidingsplan be treffende. Hiervoor is z.i. wel iemand noodig. Het College is het hiermede eens en verklaart zich bereid Dorlas voor 3 dagen aan te nemen en voor het an dere werk een teekenaar op arbeidscontract aan te nemen. Bezoldiging 60,= af 80,= per maand. Daarna komt de Directeur in de vergadering. De Voorzitter deelt hem de plannen mede. De Directeur zegt het besluit buitengewoon toe te juichen en het bijzonder op prijs te stellen. Wethouder Hilhorst geeft in overweging bij andere gemeenten een ambtenaar te leenen. De Directeur zal ziet met collega's uit omliggende gemeenten verstaan. Weth.Hilhorst zegt vervolgens dat de Directeur een kleine vergoeding vraagt voor den volontair. Wethouder Gasille wil dit t.z.t. regelen als gratificatie. De Voorzitter verzoekt den Directeur deze aangelegenheid schriftelijk bij het College aanhangig te maken. Aldus be sloten De Secretaris De Voorzitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 794