elijke an de 1 e af ook ƒ.75 3 VOlg ohte 3, in- cput 3hil- 3t het roeren woniifg )ning in en -en leken loor 9-2- het weJ be- voor BESLISSING Afdeeiinq No. en Aanmerkingen Besloten wordt: 1e. geen gebruik te maken van de offerten der firma Willgo te Amersfoort; 2e. aan de garage van Bolderen en van der Schagt op dracht te verstrekken de vuilnisauto te herstel len en deze uit te voeren met stalen cylinder- wanden kostende /.175,= een en ander overeenkom stig de offerte van 2} November j.1.; ^e. omtrent het reviseeren van de stuurinrichting zal na prijsopgaaf nader worden beslist. Besloten wordt hierop niet in te gaan en het in de m vergadering van 17 November 1959 terzake genomen be- t, sluit te handhaven. Is vóór 12 .December geen bericht ontvangen dat op de aanbieding van ƒ.1,25 per M2 wordt ingegaan, dan zal deze aangelegenheid als af gedaan worden beschouwd. Besloten wordt, overeenkomstig het bepaalde in arti- 0j\- kei 70 der Woningwet, aan Hilhorst een waarschuwing JV te zenden. Ifl'i Het College spreekt zijn bevreemding er over uit, dat \J> de Directeur van Gemeentewerken in dit jaargetijde met een voorstel komt om verschillende buiten-schil- derwerken te doen uitvoeren. Het ziet daarin een on juiste behartiging van de belangen der gemeente ten aanzien van de eigendommen. Indien tot uitvoering der werken thans zou worden overgegaan zou ondeugde lijk werk worden geleverd. Aan den Directeur zal wor den opgedragen in den vervolge tijdig met dergelijke voorstellen te komen. üp grond van het vorenstaande wordt dan ook besloten de gevraagde machtiging niet te verleenen. Aan den Raad zal worden voorgesteld aan Moget een p8 tegemoetkoming in de vervoerkosten te verleenen van Ao,= per kwartaal. In verband met de omstandigheid, dat het gebouw "Re ligie en Kunst" is gebruikt door de o.l.scholen, de Chr.school Prins Bernhardlaan en Driehoeksweg, als- mede door de Engendaalschoolen van de Engendaal- school enkel het bedrag voor verwarming, verlichting en schoonhouden kan worden teruggevorderd, zal aan het bestuur van de Chr.scholen worden gevraagd of men zich er mede kan vereenigen dat een en ander met ge-t sloten beurzen wordt geregeld. Zulks wordt mede geba seerd op de omstandigheid, dat van de fihrschool V J t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 798