Volg num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 1185 1184 .Directeur van Ge meentewerken. -De Voorzitter. 1185 1186 Centraal Verifi catiebureau. Af deeling i'inancien. doet voorstel toekomen van voorwaar den voor aanleg van de wegen nos.210 en 218, zulks naar aanleiding van een verzoek der Coöp.Mij.tot Expl. en Adm. van Onroerende Goederen (Comewo) te Amersfoort deelt mede, dat de heer J.van der Wal, aan wien zakenverlof verleend is, dit verlof in de maand December 19^9 zal nemen gedurende de tijdvakken van 14 jt/m 16 en 21 t/m 2} December a.s. In verband daarmede wordt voorgesteld den jheer B.S.Eokkens tegen 14 December a.s. ieervol ontslag te verleenen en dezen wederom te benoemen voor de tijdvakken ivan 17 t/m 20 December en 24 t/m 31 pecember a.s. De Inspecteur van het Dager Onderwijs kan zich met een en an der vereenigen. zendt proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Ontvanger der gemeente Soest per 1 December 19^9 In de vergadering van den Baad van 22 Üovember j.1. is afwijzend beschikt op het verzoek van A.G.A.V.S. om het gym nastieklokaal te Soesterberg kosteloos beschikbaar te stellen. Verder is bepaald, dat nader zal worden Overwogen of aan die vereeniging een subsidie zal worden verleend. Opgemerkt wordt, dat vroeger (voor het 3-aatst over 19^5) aan turnclubs subsi die is verleend tot bedragen en onder (ie voorwaarden als vermeld op aange hechte bijlage. Voorzoover bekend zouden 5 vereenigin- gen voor subsidie in aanmerking kunnen komen:A.D.0Soester Turnclub, Cres cendo, Eraternitas en A.G.A.V.S.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 799