V BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen Prins Bernhardlaan ook gebruik is gemaakt voor de openbare ÏÏ.L.O.school. vaar- 3.210 an een i Adm. te Besloten wordt: a. aan de Coöp.Mij. MComewoM te vragen of de in eigen- \P Ju dom aan de gemeente over te dragen gronden thans aan de Mij. toebehooren; ^osra. b. aan de Coöp.Mij. "Coraewo" mede te deelen, dat een bedrag van /.100,= in de gemeentekas moet worden gestort ter bestrijding der kosten verbonden aan het vervaardigen van teekeningen en het verrichten van voorbereidende werkzaamheden, zulks ter nadere verrekening; c. aan den Directeur van Gemeentewerken op te dragen bij het kadaster te Amersfoort te doen onderzoeken of de betreffende terreinen inderdaad eigendom zijn van de Coöp.Mij. "Comewo" er Wal, sdit 9 zal a 14 s. In eld den ber a.s. dezen vakken m 51 het en an- emmg nger er 1959' Aldus wordt besloten. Het proces-verbaal zal den Baad ter kennisneming "2/zT worden aangeboden en aan de Gedeputeerde Staten wor- M den toegezonden. van 22 ikt op et gym- steloos 1 worden g een oor het subsi onder ange- Besloten wordt aan den Baad voor te stellen met in- gang van 1 Januari 1940 aan alle gymnastiekvereeni- gingen in deze gemeente aen subsidie te verleenen van /.80,= per jaar mits het ledenaantal bij den aan vang van het dienstjaar waarover subsidie wordt ver leend, tenminste 75 bedraagt. enigin- kunnec Cres-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 800