Volg num mer 1187 1188 1189 1190 Afzender of voorsteller Datum Te clini s ch-Ambt e- naar bij het Gas bedrijf, te Soest. Gemeente-Secreta ris. Directeur van Ge-I meentewerken Wethouder hilhorst 1191 Directeur van Ge- me ent ewe rken Korte inhoud advies inzake het verzoek van de Gas- Stichting te s-Gravenhage om een jaariijksche bijdrage van ƒ.100, Ad viseert een jaariijksche bijdrage van /.100,= te verleenen ingaande 19J9* stelt voor, om door loting aan te wij zen, welke drukkers in deze gemeente het benoodigde drukwerk voor 1940, over de verschillende tijdvakken, zullen leveren. bericht naar aanleiding van de door Gedeputeerde Staten bij apostille dd. 24 November 19^9, }e afd.no.4194'39 nader gestelde vragen betreffende het raadsbesluit da. 29 September 19^9 inzake in eigendom overneming van grond bij den Oude Ut recht sche weg en den Plasweg. deelt mede, in bijzijn van den Gemeente- Secretaris, een onderhoud te hebben gehad met den hoofd-lngenieur van den Provincialen Waterstaat omtrent het voornemen om door middel van straat klinkers van gemeentewege z.g. "stoot- randen" ter breedte van ongeveer meter, te maken, langs de Soesterberg- schestraat, vanaf de Eikenlaan tot den spoorwegovergang te Soestduinen. De Hoofd-lngenieur heeft hem medege deeld, dat hij zich met de uitvoering daarvan geheel kan vereenigen en dat hij bij Gedeputeerde Staten een eventu eel verzoek van het College om in de kosten van onderhoud van die randen, alsmede in de kapitaalsvoorzieningen een bijdrage van de provincie te mogen ontvangen, zal ondersteunen. Deze bij drage zal dan dienen te worden aange vraagd met inachtneming van de bepalin gen der Verdeelingsverordening Terti aire Wegen 19^8. biedt ter behandeling aan een verzoek ■Beslo' ari 1 ƒ.100 "Onko: Het C( zittel van 1 16 1 16 1 Hierva hebben Pelijk zal wc Het in. Staten Beslot op te i ring di vermeli ai re W< ten aai het \oo: bruik i aanwez: zijn bij laatste gelijk 1 Gelet o f42, wo willige.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 801