vjj- '39 fk 'V i Gas- m Ad- van »39- ;e wi sent e zullen oor dd. e het 59 n en eente- ben n den het aat- stoot- rberg- ot nen. ege- ring dat entu- n de den, ngen mogen e bij— ,ange- epalin- erti- rzoek de BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan de Gasstichtingf ingaande 1 Janu ari 1940, een jaarlijksche bijdrage te verleenen van /.100,=. Bit bedrag kan worden geput uit den post "Onkosten" (volgno.^1). Het College kan zich hiermede zitter trekt achtereenvolgens van 1 16 vereenigen4 Be Voor de navolgende briefjes 15 maart 1940 voor de H.V.Be Bieuwe JO Mei 1940 drukkerij de Bruir. 15 Aug. 1940 drukkerij Smit. 30 Oct. 1940 drukkerij de Korizjon. 31 Bec. 1940 B.V.Eerste Soestqi Electr .Br ukke rij. Hiervan zal mededeeling worden gedaan aan de belang hebbenden en aan de hoofden van dienst. Aan Maatschap pelijk Hulpbetoon en de Stichting Soester Batuurbad zal worden gevraagd deze regeling over te nemen. 1 16 1 Januari - Maart Juni Aug. Hov Het inmiddels ontworpen schrijven aan Gedeputeerde Staten wordt goedgekeurd en zal worden doorgezonden Besloten wordt aan den Birecteur van Gemeentewerken op te dragen een plan samen te stellen voor uitvoe ring der werken, met inachtneming van de voorwaardeh vermeld in art.7 der "Verdeelingsverordening Terti aire Wegen 193^w baarbij zal worden opgemerkt, dat ten aanzien van de benoodigde teekeningen, volgens het \oordeel van den Hoofdingenieur, gevoegelijk ge bruik zal kunnen worden gemaakt van de eventueel no^ aanwezig zijnde oude bestekteekeningen, welke gebruik zijn bij den aanleg van de SoesterbergschestraatBit laatste is speciaal met de bedoeling om zoo min mo gelijk tijd aan de aanvrage te besteden. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. 142, wordt besloten de bouwaanvrage no.1/1646 in te willigen. Soester aJ,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 802