Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Afd.Financien Insp.v.Bouw- en Woningtoezicht JKraayenhagen Adv.beplantingen Dir.v.Gem.werken B.en W. van Utrecht Dir.v.Gem.werken Dir.Gem.werken Dir.Gem.werken Weth.Gasille biedt aan ontwerp-voordracht aan den Raad met bijbehoorend ontwerp-besluijt tot het aangaan van een geldleening groot 168.500,=. brengt rapport uit naar aanleiding van het door W.Roest gedane verzoek om terugbetaling van in het Wegen fonds gestorte bedragen. zendt een door hem van de firma Weg man en Demper ontvangen offerte eenej" complete centrale verwarming in een kweekkas en twee kweekbakken. deelt mede, dat de Heer Dorlas te Soesterberg bereid is gedurende drie dagen per week de buitendienst van de afdeeling Bouw- en Woningtoezicht op zich te nemen, tegen een beloonin van 16,36 per week. zenden een exemplaar van de begroo ting 1940 van den Keuringsdienst voor Waren. bericht, dat de afbraak van de wonin gen Birkstraat 6 en 8 naar zijn oor deel het beste kan geschieden door deze afbraak uit te besteden. rapporteert omtrent de afwerking van weg 151. rapporteert inzake de afwerking van de trottoirs langs de wegen 151 en 152. stelt de vraag welke beslissing zal moeten worden genomen ten aanzien van de weilanden aan den Lange Brink- weg (5 perceelen) nu tot den bouw van een boerderij niet zal worden over gegaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 805