4 fafr. ft®, ff v iAü& BESLISSING Afdeeling I en No. Aanmerkingen an den besluip ening ding rzoek gen- a Weg- 3 eeneï i een te 5 drie van ïzicht Loonin proo st wonxn oor- loor ïg van van en zal en Br i nie uw vaiji ver- Be ontwerp voordracht zal den Raad worden aange- Vf boden. Besloten wordt den Raad mede te deelen dat de behande- ling van het adres dient te worden aangehouden tot j na de goedkeuring van het aanpassingsplan van het Uitbreidingsplan met voorstel dit ter kennis van adressant te brengen. Besloten wordt nog niet op de aanbieding in te gaan, Jly doch te trachten door middel van adverteeren een I\ tweedehands centrale verwarming voor het beoogde hünl. doel te verkrijgen. Besloten wordt den Birecteur van Gemeentewerken te aAr. berichten dat uitsluitend en alleen voor werkzaamhe- den aan Bouw- en Woningtoezicht de heer Borlas kan VmrP/ v/orden aangenomen als opzichter en wel gedurende 3 dagen per week te verdeelen over de geheele week. Kennisgenomen. Besloten wordt dit advies voorloopig te deponeeren. tJ*. Het College kan zich met de*voorgesteldehgang van zaken vereenigen. Uwm. Het College kan zich met den inhoud van dit rapport j cJi- vereenigen. V Besloten wordt het noodige te doen ter voorbereidingj J van een gewone verpachting van de weilanden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 806