Volg num mer Afzender of voorsteller 1201 1202 [ncassobank N.V, te Amsterdam 1203 Dir.Gem. werken 1204 1205 1206 1208 rechn.Ambt .v/h Gasbedrijf Datu m Korte inhoud Kant onnement s- ommandant Soest Ambtenar enger e ebt te s-Gravenhage Dir .y .G-em, werken 1207 Maatsch.Hulpbetoon Dir.Gem.werken vraagt machtiging om aan den Comman dant van het Veldleger het door hem overgelegde schrijven inzake den prijs ivan het gas te zenden, zulks naar aan leiding van een van dezen commandant te dezer zake ontvangen schrijven. zendt antwoord op schrijven van Burge meester en Wethouders dd.4 December j.1. betreffende dekking van het risi co tengevolge van de administratie der kostwinnersvergoeding. Zoodra beslissing van assuradeuren zal zijn ontvangen, zullen hieromtrent na dere mededeelingen worden gedaan. rapporteert omtrent het onoordeelkundig snoeien van een 10-tal boomen aan den Heideweg door de Radio-centrale Soest- dijk, waardoor het noodig is deze boomen te rooien. zendt antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders omtrent in gebruik genomen straatlinkersDe Dir. v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.5 December 1939» no.1449. doet uitspraak, waarbij ongegrond wordt verklaard het beroep van P.J.de Vries tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders tot verhaal van te weinig betaalde pensioensbijdragen. stelt voor aan den bij zijn dienst te werk gestelden volontair G.Graffner een gratificatie toe te kennen. biedt een voordracht aan ter benoeming van een Voorzitter. adviseert aan HV.Betonindustrie V.0. j BIte Vinkeveen uit te betalen den eersten termijn, van de aannemingssom Ivoor het bouwen van een commandopost voor den Luchtbeschermingsdienst, ten Ibedrage van 2.964,30» Ha be£ Ambt er leend Beslot ingaan t e gaa de voo eindig een ev niet v zal pl De Dir deling' bij he men te De aan, goed Beslot» Kennis Op het de volo is Mr.A.L, In af wij termijn talen, na onde 2e term Afd.Pin de hand hebben 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 807