14 'f I>JL. V W7 V? aH. W> y c h y mman- hem n prijs ar aan- ndant te B\ir ge mber t risi- tie der ren zal ent na- n. elkundig an den Soest- e boomen van ent in De Dir. rapport 1939, id wordt Vries ber en einig ist te Cner 10 eming 3 V.0. i den ïgssom 3pOSt 3tten BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Na bespreking van dit onderwerp met den Technisch Ambtenaar van het Gasbedrijf wordt de machtiging ver leend Besloten wordt tegen betaling van 32,= per jaar i ingaande a.s. de verrekening aan D te gaan. Aan de Incassobank zal verzocht worden in Wx.yvvd de voorwaarden de bepaling op te nemen,dat bij het eindigen der mobilisatie de verzekering eindigt en dat een evenredige terugbetaling van de premie over het niet verstreken tijdvak van het jaar der verzekering zal plaats hebben. De Directie zal met kracht op de onoordeelkundige hani Jj. delingen gewezen worden met opdracht in de toekomst K bij het leggen of onderhouden van leidingen geen boo- men te snoeien dan in overleg met den Dir.v.Gem.werken. De aangerichte schade ad 30,= zal moeten worden ver goed Besloten wordt een nieuwe declaratie in te dienen. 1/ V' I' Kennisgenomen, Op het voorstel wordt thans niet ingegaan om reden de volontair nog te kort bij Gemeentewerken werkzaam is Mr.A.L.des Tombe wordt benoemd tot Voorzitter. In afwijking van het advies wordt besloten den eersten termijn, zijnde 90 van de aannemingssom uit te be talen, n.1. 2.970,90. De verrekening minderwerk zal na onderzoek van den staat meer en minderwerk bij den 2e termijn plaats vinden. Afd.Financiën zal den staat meer en minder werk aan de hand van het bestek onderzoeken en het College hebben voor te lichten. 40). VO/D n->

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 808