Volg num mer 1211 1212 1213 1214 1215 Afzender of voorsteller W. v.Doorn,Kerkstr 24, Soest Korte Datum Fed .Plaatselijke Middenstandsver - eenigingen Dir.Gem.werken Dir.v.Gem,werken 1216 Centr.Verificatie bureau, den Haag Voorzitter vraagt in aanmerking te mogen komen voor leveranties van verfwaren, be hang, schoonmaakartikelen enz. De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 9 Dec.1939, no.965. deelt mede dat zij, indien noodig, gaarne bereid is van advies te die nen inzake distributie-aangelegen heden, t.o.v. den middenstand. zendt antwoord op het schrijven van burgemeester en wethouders dd.29 November '39, 4e afd.no.3801, be treffende een verzoek van de woning stichting "Ons Belang" te Amersfoort tot uitkeering van een bedrag van 3.929,01 van het beschikbaar ge stelde max.voorschot ad 4000,= be stemd voor verbetering woningen en adviseert tot uitkeering van een be drag van 3.920,01 aan de Stich ting "Ons Belang" over te gaan. doet naar aanleiding van de desbe treffende kennisgeving dd.29 Novem ber j.1. van ingebruikneming van gemeente-terreinen een teekening toe komen, waarop de perceelen A 925 en 926 in groen zijn aangegeven. Nadere aanduiding van de plaats van de uit te voeren werken ontbreekt. zendt afschrift van een brief aan de N.V.Centrale Slachtplaats "Soest", houdende mededeeling, dat de vergoe ding voor controle met ingang van 1 Januari 1940 met 15,= kan worden verlaagd deelt mede, dat de onderwijzer H.Hoe- demaker per 1 Januari a.s. als tijde lijk onderwijzer aan de Uloschool in functie kan treden. Aangezien de hee van der Wal slechts 3 dagen per week onderwijs kan geven, zal de onderwij zer I.J.Roosse gedurende de restee- rende dagen aan de Uloschool te werk moeten worden gesteld. Voorgesteld wordt daartoe te besluiten. Tevens

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 813