BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt adressant op de lijst te plaatsen voor levering van verfwaren, behang, schoonmaakarti kelen enz. in het jaar 1941. V 3 V Aan de Federatie zal worden medegedeeld, dat advies ^u- zal worden gevraagd, indien daartoe aanleiding zou N. bestaan. V Sffl- Van het rapport van den Directeur van Gemeentewerken y wordt kennisgenomen. Hem zal worden opgedragen zich e in den vervolge op meer positieve wijze in zijn rap-! HX-1/'®" porten uit te drukken. Deze opmerking wordt gemaakt in verband met de omstandigheid, dat in dit rapport gesproken wordt van "mag worden aangenomen" Voorts zullen aan den Dir.v.Gem.werken nadere inlich tingen worden gevraagd omtrent het navolgende: 1Is een en ander persoonlijk ter plaatse onder zocht, zoo ja, wanneer; 2. Is bij de uitvoering der werkzaamheden de noodi- ge zuinigheid betracht; 3. Zijn de werken behoorlijk opgeleverd. Aan den Commandant van C II-1 R.A., die deze terrei- A\- nen heeft gevorderd, zal worden medegedeeld, dat de l gronden zijn verpacht aan A.J.v.d.Hengel. Voorts wordt besloten ten aanzien van de overige ge-j vorderde perceelen gronds, welke aan de gemeente in eigendom toebehooren, en welke zijn verpacht, daar van mededeeling te doen aan den betreffenden comman dant Kenni sgenomen W- qFS s Aldus wordt besloten. K'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 814