Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1217 1218 1219 Voorzitter DirGem.werken Gemeente-ontvan ger 1220 Wed Wijman-Khoóp Korte i n h o u Tevens wordt in overweging gegeven den heer K.R.Groot tegen 1 Januari a.s. eervol ontslag te verleenen als tijde lijk onderwijzer aan de school voor g.1. I o. in de Kerkebuurt en goed te vinden, i dat deze voor de dagen, waarop Roose aan de Uloschool zal zijn verbonden, als tijdelijk onderwijzer wordt benoemd deelt mede van den candidaat-notaris Koenderik (Kantoor Notaris Römer te Baarn) telefonisch te hebben vernomen, dat. W.Klein, kooper van het bij raads besluit dd.2 Juni 1959 verkochte per ceel grond aan den Zwaluwenweg nog maals om uitstel van de overdracht zal verzoeken, daar hij over de geheele koopsom nog niet de beschikking heeft. Wel is de kooper bereid als waarborg som een bedrag van 1800,= in de ge meentekas te storten, terwijl hij dan bij verleening van uitstel - gevraagd zal worden om een maand - zal trach ten de resteerende som 300,=) te verkrijgen. doet teekeningen toekomen voor een ruiling van aan de Birkstraat hoek Eikenlaan gelegen grond met de Diaconie der Ned.Herv.Gemeente deelt mede, dat de achterstallige pen sioenbijdragen regelmatig door de le den van het politiecorps worden vol daan, doch dat de heeren J.H.Hetter- scheid en H.Rakers, voorheen agent van politie in deze gemeente, tot op he den aan hunne verplichtingen niet heb ben voldaan. verzoekt de huursom van het perceel E no.1258, groot 514 M2 te verlagen. Aan d I stel de, cl 1959 gemee i BesL de D: men Besl aans maal over van klaa bero werd jare deze van tie de v den. Adre geer I tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 815