I BESLISSING Aldeeiing en No. Aanmerkingen ven den! a.s tijde »or g.1. vinden, Roose mden, benoemd itaris ir te ïrnomen, raads- te per- nog- icht zal aeele g heeft arborg- de ge- hij dan evraagd trach- 0, Aan den Raad zal worden voorgesteld aan W.Klein uit- [P stel te verleenen tot 1 Februari 1940 onder voorwaar de, dat ten spoedigste, doch uiterlijk 20 December 1939 als waarborgsom een bedrag van 1800,= in de gemeentekas wordt gestort. een Besloten wordt een exemplaar van deze teekeningen aan lP hoek de Diaconie, te zenden met verzoek mede te deelen of V Hl Diaconife men bereid is aan een ruiling mede te werken. _ige pen de le- ;n vol- letter- igent van op he iiet heb- Besloten wordt de heeren Hetterscheid en Rakersin <l/? aansluiting aan de gevoerde correspondentie, nog maals te verzoeken tot betaling van het verschuldigde over te gaan, hen daarbij wijzende op de uitspraak van het Ambtenarengerechtwaarbij ongegrond is ver klaard het door den agent de Vries e.a. ingestelde beroep tegen het besluit vam het College, waarbij hem werd opgedragen de pensioensbijdragen over voorgaande jaren alsnog te voldoen. Mochten de betrokkenen na deze opmerking nog nalatig blijven in de voldoening van hunne verplichtingen, dan zal aan de administra tie waarbij zij thans werkzaam zijn verzocht worden de verschuldigde bedragen op hunne wedden in te hou den. erceel E rlagen. Adressante zal worden medegedeeld, dat het College [P geen vrijheid kan vinden om den Raad voor te stellen tot verlaging van de huursom over te gaan. - V 40

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 816