Datum Afzender of voorsteller Korte inhoud num mer 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 Tooneelvereeni- ging "De Toekomst' Dir.Gem.werken CVlug ,Beckeringh' str.33, Soest J.F.iangenhorst architect te Amersfoort Dir.Gem.werken Best.Postduiven- ver. "De Vriend schap" ,te Soest 1e Afdeeling verzoekt vrijstelling vermakelijk heidsbelasting voor een uitvoering op 19 December a.s. voor militairen. adviseert aan H.Hilhorst,P.v.d.Bree- merweg 3a» te Soest, als beschikking op zijn verzoek om toestemming voor den bouw van een schuur, groot 9 x 16 meter, op een afstand van 6 meter vanaf den rechterzijgevel van zijn boerderij, mede te deelen, dat momen teel aan dit verzoek niet kan worden voldaan, doch dat door een wijziging van de bebouwingsvoorschriften ge tracht zal worden aan zijn verzoek tegemoet te komen. verziekt verbetering aan te brengen in de afwatering langs de Becke- ringhstraat vóór zijn perceel. verzoekt in principe toestemming te verleenen voor den bouw van een dub bele tuinmanswoning aan de Zandlaan, op perceel sectie C no.2509, alsmede ontheffing te verleenen van het be paalde in art.22 der Bouwverordening De Dir.v.Gem.werken brengt terzake afwijzend advies uit. deelt mede, dat door R.van Duinen, Braamweg 10, alhier, geen gevolg is gegeven aan de tot dezen gerichte aanschrijving, inzake het sloopen enz. van een zonder vergunning opge richt varkenshok. vraagt beschikbaarstelling van een medaille, in verband met een op 16 en 17 December 1939 te houden ten toonstelling. vestigt de aandacht op de mededeelin|g van den Dir.v.Gem.werken, dat door de militaire autoriteiten zand uit de duinen is weggehaald, doch dat niet bekend is in welke hoeveelheid.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 821