i jk- ring airen .Bree- ikking voor 9 x meter zijn momen worden ziging ge zoek ngen e- ng te n dub- dlaan, lsmede t be- dening zake nen, Ig is hte pen opge- een p 16 ten- deelinjg door uit dat lheid. BESLISSING I Afdeelina No. en Aanmerkingen De gevraagde vrijstelling wordt verleend. Van beslissing wordt mondeling mededeeling gedaan Mr.van Doorne. Van deze aan Besloten wordt aan Hilhorst mede te deelen, dat zoo- dra het "aanpassingsplan" op het Uitbreidingsplan en een terzake dienende wijziging van het Uitbreidings- plan door den Raad is aangenomen, het College bereid is een gunstige beschikking op zijn verzoek in over weging te nemen. Adressant zal worden medegedeeld, dat een en ander de aandacht heeft van het College en dat zoodra zulks mogelijk is aan het verzoek zal worden voldaan Te gelegener tijd zal de mogelijkheid worden bezien deze werkzaamheden op te nemen in een nieuw samen te stellen werkverschaff i.igsobject "verharding enz. van wegen en bermen" Overeenkomstig het advies van den Dir.v.Gem.werken wordt op dit verzoek afwijzend beschikt. Besloten wordt R.van Duinen overeenkomstig art.70 der l" J/j Woningwet te waarschuwen, dat bij niet-nakoming van v de aanschrijving vóór 1 Januari 1940, het varkenshok op zijn kosten van gemeentewege zal worden gesloopt. Besloten wordt alsnog een bronzen medaille beschik- V Jü baar te stellen. G' Aan den Kantonnementscommandant zal worden medege deeld, dat het College van oordeel is, dat in het onderhavige geval van een leverantie door de gemeent kan worden gesproken. Verzocht zal worden een en ander te regelen overeenkomstig art.32 der Inkwartie. ringswet juncto art.11 van het Inkwartieringsbesluit [2 akf Hr«o. 4ÜÜÖ.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 822