Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n n o u 1231 1232 1233 1234 1235 1236 Dirv.Gem.werken Red .Middenstands- bank R.V. kantoor Soest Af d.Financien Voorzitter Weth.v.Financi en Dir.Gem.werken doet aanbieding toekomen van levering van schoolbanken ten behoeve van de school in de KerkebuurtDe desbetref fende post no.482 van de begrooting 1939 is daarvoor toereikend. zendt bericht van uitloting van 1 obli gatie ad 1 .000,= der 3i 1° leening 1938 van de gemeente Zandvoort (obliga tie nr.100) per 1 Februari 1940. adviseert over te gaan tot aanwijzing van den geneesheer, belast met het ven richten van de doodschouw gedurende het jaar 1940. adviseert aan den Raad voor te stellen het weggedeelte (weg 152) langs de nieuw gebouwde R.K.Kerk op de Bunt de benaming te geven van "St.WillibrorduS' straat" adviseert tot een bedrag van nominaal 20.000,= in te schrijven op de 4 Rederlandsche Staatsleening 1940, groot 300.000.000,= tegen den koers van 100 io en deze inschrijving den Raad ter goedkeuring voor te dragen. Dir.Gem.werken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, ver gezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 823