v Ju xn erde en BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt terzake een bijdrage te verleenen van tx/lf /•125." VW-W ad haar 5 terug- te mo- .204,25 k ge- ian :n ver- ichter- ïgen, ren van het Lng van iden Juni hier- 3uden 5 door r te t hier- Besloten wordt een bedrag van 169,60 ƒ.204,25 ƒ.575,85 aan de vereeniging "Soest Vooruit" beschik-... baar te stellen. Op het verzoek wordt, behoudens beslissing van den Raad, gunstig beschikt, op grond van de omstandigheid dat de woning ten opzichte van haar ligging in de ge meente zeer geschikt is om te worden aangewend tot pclitiewoning. Echter zal deze woning vooraf een ver*- bouwing dienen te ondergaan. In verband met het vorenstaande wordt besloten: 1 het betreffende raadsbesluit den Raad ter wijziging aan te bieden. 2. aan den Directeur van Gemeentewerken op te dragen een plan tot verbouwing met kostenberekening van het perceel Konin&innelaan 125 bij het College in te zenden. Aan de betreffende woningbouwvereenigingen zal een opgave van den huidigen nuurachterstand worden ge vraagd. Daarbij zal achter den naam van lederen huur der het achterstallige huurbedrag moeten worden ver meld V Hl De gevraagde toestemming wordt verleend, V. /tfrsf. Op het verzoek wcrdt gunstig beschikt j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 830