Volg- j num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte i n h o u 1250 1251 1252 125 2 1254 Directeur Gemeen tewerken. Commissaris der koningin* Gascommissie Wethouder Gasillei Best.v/d V.V.V, Soest Vooruit [rapporteert dat in de vergadering der Schoonheidscommissie de wensch is ge uit om het contact tusschen B.en W. en de Commissie te versterken. aan wel een jhet vraagt of de politieverordening dezer gemeente voorzieningen bevat van deze strekking, dat ook tentoonstellingen Ivan den hieuw-Malthusiaanschen Bond een vergunning zijn gebonden, dan in hoeverre het voornemen bestaat voorziening van die strekking in leven te roepen. jDe Inspecteur van Politie brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. (20 Dec.1939» no.4164. rapporteert omtrent de kosten verbon den aan het aanleggen van een gaslei ding in den nieuw aan te leggen weg no.104 verbindingsweg Ossendamweg- jflasweg en adviseert den Technisch .Ambtenaar van het Gasbedrijf de gele genheid te geven zijn rapport eventu eel te herzien. stelt de vraag of den Baad wederom voorstellen moeten worden gedaan inza ke kostelooze ingebruikgeving van grond aan de armste en grootste ge zinnen zendt antwoord op het schrijven van B.en W. dd.6 Februari 1939, inzake uitgifte van een nieuwe gids.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 831