iJU. 5 der 5 ge- W Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen Het College zal gaarne medewerken tot versterking van dit contact. He betreffende notulen worden tegemoet gezien. Het College stelt ziek voor óm in den aanvang van ieder kwartaal een gecombineerde vergadering met de Commissie te kouden. Aan de Commissie wordt over gelaten te beoordeelen welken dag daarvoor ket meest gesckikt is. In de alsdan te kouden vergadering kunnen terzake nadere besprekingen worden gevoerd. lezer deze igen Dnd dan 31 aat g in kier- id. rbon- slei- »veg 5- ck ele- ntu- Aan den Commissaris zal worden medegedeeld, dat de bestaande verordeningen in deze gemeente net niet mo gelijk maken om tegen de tentoonstellingen van den Hieuw Maltkusiaanscken Hond', op te treden. 4 1 /vi- Aan den Technisch Ambtenaar van ket Gasbedrijf zal IS worden verzoekt mede te deelen of aanleiding bestaat zijn offerte te kerzien, aangezien de P.U.E.M. terzake een aanmerkelijk goedkoopere offerte keeft ingezonden. rom n inza- an ge- Aan den Raad zal terzake weder een voorstel worden L gedaan.He voor ingebruikgeving in aanmerking komende terreinen zijn: aan de Paulus Potterlaan - aan de Eeetz- laan en aan den Koekoekweg, terwijl eventueel ook de onlangs aan de Molenstraat aangekoekte gronden daar- voor zullen worden bestemd. Voorts zal aan Maatschappelijk Hulpbetoon worden ver zoekt, evenals voorgaande jaren, tkans weder de noo- dige medewerking te verleenen, opdat de daarvoor in aanmerking komende personen ook de betreffende ter* reintjes in gebruik verkrijgen. Tevens zal worden ver zoekt pootgoed enz. beschikbaar te stellen. I l van ;ake Van het schrijven wordt kennisgenomen. Het college V o/h' kan zich met de motiveering daarvan niet vereenigen,i aangezien door de huidige omstandigheden het te voorf J zien is, dat men in het aanstaande seizoen zijn va- cantie in eigen land zal doorbrengen, het nog meer dan andere jaren noodzakelijk is door reclame de aan-J- dacht op de gemeente Soest te vestigen. Verzocht zal worden ket schrijven van 19 December 1959 in nadere overweging te nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 832