num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1255 1256 1257 Min.v.Soc.Zaken, den Haag Dir.Gem.werken Min.v.Soc.Zaken, den Haag 1258 1259 Min.v.Soc.Zaken, den Haag Min.v.Soc.Zaken, den Haag deelt mede, dat de Regeering heeft be sloten goed te keuren, dat aan alle ondersteunden en bij de werkverruiming geplaatsten een duurtetoeslag wordt gegeven van 5 i° der netto-uitkeeringen, waarin subsidie wordt verleend uit het W.S.R. De regeling geldt van 17 Dec 1959 tot en met 2 Maart 1940. zendt rapport omtrent de gehouden aan besteding voor het sorteeren van goede ren op de vuilnisbelt voor 1940. Voorts wordt over.gelegd een schrijven van C. .Yolfsen, verzoekende hem bedoelde werk zaamheden te gunnen. deelt mede goed te keuren, dat de ver betering van gemeentelijk bosch- en hei debezit (Boschplan 1940) in werkver schaffing wordt uitgevoerd, mits de kosten op de volgende wijze in de be grooting worden geboekt: op den gewo nen dienst: de loonen 13000,=, op den kapitaaldienstde overige kosten 3325,= om in 10 jaren ten laste van den gewonen dienst te worden gebracht. deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders kan worden tewerkgesteld bij het centrale werkverschaffingsobject: verbeteren en reorganiseeren van het landgoed "de Schothorst" in de gemeen te Hoogland. deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders kan worden tewerkgesteld bij het centrale werkverschaffingsobject: aanleggen van een gracht beoosten van den Eemdijk in de gemeente Hoogland.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 833