seft te- alle •ruiming iv rordt neringen, uit het Bec en aan- ,n go ede- Voorts van C. de werk- de ver- - en hei kver- s de de be- gewo- op kosten te van bracht looze eld bij oject i het .ooze ;ld bij! )ject: i in van .and BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Met den inhoud van dit schrijven wordt inmiddels rekening gehouden. Besloten wordt het sorteeren van goederen op de vuilnisbelt voor 1940 te gunnen aan C.Wolfsen, voor een bedrag van 300,=, onder voorwaarde dat de hem tot op heden toegekende ondersteuning van Maatschap pelijk Hulpbetoon komt te vervallen. Kennisgenomen. Het College kan zich met dit werkverschaffingsob ject als zoodanig vereenigen. Omtrent de kosten ver bonden aan het vervoer van de arbeiders naar de ob jecten wenscht het college zijn beslissing alsnog voor te behouden, aangezien uit het schrijven van den Minister blijkt, dat deze kosten geheel voor rekening van de gemeente zijn. Voorts wordt besloten een verklaring, dat de finan- ciëele gevolgen dezer tewerkstelling worden aan vaard, aan den Minister te zenden. Als voren. 1/ eM- Hoj[\ U O- 7.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 834