Volg num mer Datum Afzender of voorsteller Korte inhoud 1260 1261 1262 1265 1264 SergtJ.H.Hagebouc, Dir .Gem.werken Dir.Gem.Keurings dienst voor vee eh vleesch, Soest Voorzitter Dir.Gem.werken verzoekt vrijstelling van vermake lijkheidsbelasting voor een op 6 Ja nuari 1940 te geven Burgeravond in het hotel Eemland. zendt rapport aangaande eenige door Burgemeester en Wethouders noodig ge oordeelde uitbreidingen der straat verlichting. verzoekt m.i.v. 1 Januari 1940 M.vanl den Berg op arbeidscontract in dienst te nemen voor het schoonhouden van keuringsgereedschappen. stelt de vraag of aan de P.U.E.M. op dracht kan worden gegeven tot uitbrei ding der straatverlichting langs het weggedeelte Nieuwerhoek-Station Soestdijk, waarop betrekking heeft hare offerte dd.8 Nov.1939, no.43.6, zulks in verband met de omstandig heid dat op de begrooting 1940 het daarvoor benoodigde crediet is uit getrokken. biedt ter goedkeuring aan een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld vaide noodige teekeningen en advie zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 837