H' fr k h rW BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde vrijstelling wordt verleend Het College kan zich met den inhoud van dit rapport vereenigen en besluit mitsdien geen uitvoering te geven aan het voornemen om tot uitbreiding der straatverlichting langs den Yerl.Postweg over te gaan. De door den Directeur van de P.U.E.M. gevraag-' de kostenopgave voor het aanbrengen van enkele lichtpunten op verschillende plaatsen in de gemeen te wordt tegemoet gezien. In verband met de omstandigheid', dat in de begroo ting 1940 een bedrag is geraamd van 250,= voor het schoonhouden der lokalen en der keiiringsgereedschap pen e.d. en dit bedrag is te splitsen in 50,= voonj- schoonhouden der lokalen en ƒ200,voor het schoon houden der keuringsgereedschappen e.d. zal aan van den Berg worden gevraagd of hij bereid is voor laatstgenoemd bedrag de betreffende werkzaamheden iiji 1940 te verrichten. Bij bevestigende beantwoording zal met van den Berg een arbeidsovereenkomst worden aangegaan. Besloten wordt bedoelde opdracht aan de P.U.E.M. te geven. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 28 December 1959 no.145, wordt besloten de aanvrage no.2/545 in te willigen. Wi.HlHJ cJj- V cJi. 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 838