Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 150 G.H.Assink,Soest deelt mede over de maand Januari 193 3 een bruto-inkomen te hebben genoten van 40,=- 151 Gemeentesecretaris adviseert de te houden raadsverkie zing vast te stellen op 6 Juni a.s. en niet 31 I si 1939 152 ITedOuderraad bij het openb.lager onderwi js verzoekt tot het instellen van een ouderraad te besluiten. 153 JPrangerDorre- steinweg 42,Soest vraagt de goedkeuring op een door hein ontworpen verkaveling van perceel sectie G no.3523 gelegen aan den Dor- resteinweg. Volgens dit plan zullen ter plaatse negen dubbele 'woonhuizen worden gebouwd met inachtname van een afstand tot de zijerfafscheiding van 3 en 5 M. De Directeur van Gem.wer ken adviseert adressant mede te dee- len, dat de beslissing op een eventu- eele bouwaanvrage zal worden aange houden tot het in voorbereiding zijn de uitbreidingsplan onherroepelijk is geworden. 154 Voorzitter stelt voor de pensioensgrondslagen van de hierondergenoemde onderwij zers tegen de daarbij vermelde be dragen vast te stellen: J.den Besten,o.1.school a/d Beetzlaan ing.1 Dec.'38 2135,= I.Colijn,openb.Uloschool ing.1 Aug. '38 2791 J.Hoepman,openb.Uloschool ing.1 Aug. '38 2381 J.Hoepman,openb .Uloschool ing.1 ITov. '38 2545,= Mej.H.de 'aar ,o .1 .school in de Kerke buurt ing.1 Sept jA' 1076,=/'38 Kevr.J.de R Ater-Kraaikamp ,o .1 .school i/d Kerkebuurt, ing.1 Mei2053 ,=/'3S Mej.A.E.Rupp,o.l.school te ^oester' berg,ing.1 Dec1833»=/'38 J.van der Val,Hoofd openb.Uloschool ing.1 Kaart'38 3612,= I evr,CJ.v.ïïely-v.Beemen,o.1.school Beetzlaan ing.1 Nov.'38 1674,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 83