Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u mer 155 156 157 158 159 160 ïoofd v/h Telefoooj- listrict,Adam Voorzitter inister van Onder! r/i jsKunsten en etenschappen Dir .Gem. werken ifd.loest .led.Ver .H.B.0. loofd van Lucht- oeschermingsdienst deelt mede, dat "binnenkort zal moeten Y/orden overgegaan tot het leggen van een telefoonkabel in de Beetzlaan (van-; af de Schrikslaan)Verzocht wordt de voorwaarden mede te deelen, welke ter-, zake in acht dienen te worden genomen. De Dir ,v .G-em.werken brengt rapport uit bi3 schrijven van 27 Januari 1959 no 794. vestigt er de aandacht op, dat het bij besluit van 31 December 1935, 1e afd. no.4240 aan S.li.Speerstra verleende vehj lof A geldende voor de rechter beneden-, localiteit en de achterzaal van het perceel Soesterbergschestraat 107 in verband met de indertijd verleende ver-1 gunning behoort te worden ingetrokken. 1 Beslc van G lil et v acht het ter voorkoming van ongelukken bij het zwemmen in zweminrichtingen wenschelijk dat het zwemonderwijs zoo mogelijk wordt gegeven door personen, in het bezit van het diploma zwemonder wijzer (es) van den K. Z.B. of een daail mede gelijkgesteld diploma en dat bij het zwemmen in die inrichtingen voort-; durend toezicht wordt gehouden door tea minste één lid van het personeel in hetj bezit van zoodanig diploma. Besio van h jfhi erm vraagt machtiging om aan de P.U.E.ll. opdracht te geven tot verplaatsing var de overspanningslantaarn op de Soester bergschestraat nabij van Beuningenlaanj zoomede van die nabij den heideweg. De daaraan verbonden kosten bedragen 26,50. zendt financieele overzicht over het vereeni ingsjaar 1937/'38. vraagt voor de oefeningen van den luchtbeschermingsdienst voor de Donder dagavonden de beschikking over het gym nastieklokaal van de openbare school in de KerkebuurtGevraagd wordt het lokaal gratis dan wel tegen een speci aal tarief beschikbaar te stellen. 3eslo1 P.U.E, IPeli jl I Kennis [vorder Beslot goedha len. I Ining v, Ide -ooc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 85