moeten ;en van .aan (van-l rordt de ;lke ter-, genomen, jport uit 939 uo. BESLISSING Afdeeiing en N o. Aanmerkingen Besloten wordt conform het rapport van den Directeur van Gemeentewerken. het bij 1e afd. Leende vei beneden-, m het 107 in sende ver strokken. igelukken tingen vijs zoo ersonen, zwemonder- f een dasJ dat bij sn voort-( n door te: eel in het; tsing van e Soester-I ingenlaanl deweg. edragen ver het den de Donder- r het gyu school rdt het en speci- llen. Iliet verlof A wordt ingetrokken. I Besloten wordt de circulaire ter kennis te brengen fa mAt, van het bestuur van het Soester Hatuurbaa met verzoen: fhi ermede wel rekening te willen houden. Besloten wordt den Dir.v.G-em.werken te machtigen de P.U.E. de opdracht tot verplaatsen van de onderwer pen jke lichtpunten te verstrekken. V iii Kenni sgenomen worden gedaan. hiervan zal mededeeling aan den Baad iesloten wordt het lokaal tegen de vastgestelde ver- jgoeding voor de Donderdagavonden beschikbaar te stel len. Deze vergoeding kan de gemeente wederom in reke- Ining worden gebracht, die een en ander verantwoordt op |de post luchtbescherming. //Z i U iri IA i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 86