Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 161 162 1 63 DirCfem .werken .BunteUtrecht Burgemeester en 7ethouders van Zeist vraagt vergunning tot het plaatsen vair een reclamebord in den tuin van het perceel Steenhoffstraat 22, zulks vol gens overgelegde schets. De Dir.v.G-em.werken en de Inspecteur van Politie adviseeren op dit verzoek afwijzend te beschikken. deelen mede, dat van de op bijgaande lijst vermelde 8 leerlingen alleen Hen drik P.Stomp zich voor de middenstands opleiding zal bekwamen; de overige lee lingen volgen den cursus voor het ont vangen van kantooropleiding. j biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld va de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 87