Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 164 165 1 6b 167 1 68 169 Me j.A.P.Blok. P.U.E.M. "ethouder Gasille. Wethouder Gasille. Bestuur Chr. Jonge-- marinenver. "oamuel" N. V.Arnhemsche wa terleiding Mij. verzoekt verlof voor den tijd van 16 dagen eventueel te verlengen tot weken, ingaande 14 februari 1959- Br. Rupert is bereid de practijk waar te nemen. deelt mede accoord te gaan met de verplaatsing van het transformator- station op een plaats achter de wo ning van de wed.Stam. deelt mede, dat de Commissie bedrijf Grond en Uitbreidingsplan zich ver eenigen kan met een ruiling van gronij aan den oude Gtrechtschewegals op de desbetreffende teekening behooren- de bij het rapport van Gemeentewerken dd16 Rov.1958 A/67 met A en B aan gegeven. Be op de ruiling vallende kosten zullen voor rekening van de gemeente worden genomen. deelt mede, dat de Oommissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan naar aanlei ding van ue aanbieding van het aan d Anna Paulownalaan gelegen perceel H« rio.4387 door de uirecteur der li.V. de Tijdgeest, adviseert onder de aan dacht van die directie te brengen, dat zij volgens de bepalingen van de desbetreffende koopacte op den grond niet meer kan vouwen. Baarom zal in plaats van den gevraagden koopprijs met een meer redelijken prijs genoegen moeten worden genomen, liet een koop prijs van ƒ.2,50 per 1.12 kan de Gommis sie zicii vereenigen. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op maart a,s. te houden propaganda-filmavond deelt mede dane voorst rie ven wate vaarden, no prijsgeven, het vraagst te bezien, een voor be dat zij de door B.en W. ge ellen inzake wijziging ta- rlevering niet kan aan- ch hare voorstellen kan Baarom heeft zij besloten uk der tarieven opnieuw Zoodra zij meent uat zij ide partijen aanvaardbaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 91